Ontwerp voor een vernieuwd geestelijk gezondheidsbeleid voor ouderen in de provincie Vlaams-Brabant

Download de volledige ontwerptekst + bijlagen in PDF formaat (19MB)

 


Ouderen met psychologische en psychiatrische problemen vormen een specifieke doelgroep inzake geestelijke gezondheid. Naast overlappende elementen met de geestelijke gezondheid van volwassenen, heeft deze doelgroep een aantal zorgnoden die een specifieke aanpak vereisen, zowel op het niveau van het gespecialiseerd ggz-aanbod, als qua basiszorg lokaal in de eigen woon- en leefomgeving.

We willen naast het bio-medisch-psychosociaal denken, waarbij de nadruk eerder ligt op het pathologisch disfunctioneren, ook het paradigma van het “herstel” gebruiken, aangepast aan de maatschappelijke en sociale leefomgeving van de oudere. Binnen de herstelbenadering staat het denken in termen van krachten, verbondenheid en zingeving voorop.

Vanuit beleidsgericht onderzoek (wetenschappelijke onderbouw) en lokaal-projectmatig veldonderzoek ontwikkelt de Stuurgroep ggz-ouderen een duidelijk beeld en visie van hoe de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen vorm en inhoud dient gegeven te worden en wil het een aanzet geven voor de implementatie van een vernieuwd geestelijk gezondheidsbeleid voor ouderen.
De Stuurgroep wil anticiperen op noden, tendensen en evoluties voor een steeds groter wordende groep mensen in onze samenleving (zie 5.1). Immers ook ouderen hebben recht op een professionele, kwaliteitsvolle en toegankelijke geestelijke gezondheidszorg (WHO, 2013).

Binnen deze template bekijken we de doelgroep ouderen met psychische en/of psychiatrische problemen van naderbij en gaan we in op de aspecten waarin de kwetsbare ouderen verschillen van de doelgroep volwassenen. Ook overlopen we de verschillende eerstelijnszones en hun eigenheid, en hoe we hierop vanuit de Stuurgroep willen inspelen bij het organiseren van een ggz- beleid voor ouderen.

Hierna worden de verschillende aspecten van de zorg voor ouderen met een psychische en/of psychiatrische problematiek toegelicht, waarbij we aandachtig bekijken hoe de zorg rond een oudere goed georganiseerd kan worden en wat de aandachtspunten zijn in het kader van zorgcontinuïteit.
Tenslotte overlopen we samenvattend de strategische doelstellingen die de Stuurgroep voor ogen houdt bij het uitwerken van de zorgopdrachten voor ouderen.